Vnitřní pravidla pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Pečovatelskou službou Dolní Rožínka

(Platná od 1.2.2014)

Hlavní činnosti

1) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1.1. Pomoc a podpora při podání jídla a pití

Nakrájení na sousta, ohřátí stravy na sporáku nebo v mikrovlnné troubě, otevření jídlonosiče, přendání jídla z jídlonosiče na talíř.

Uvaření kávy, čaje, nalití nápoje do hrnečku nebo sklenice, dochucení podle přání klienta, otevření PET láhve. S úkonem souvisí mytí a úklid použitého nádobí a pomůcek.

1.2. Pomoc při oblékání a svlékání, včetně užití speciálních pomůcek

Oblékání, přidržení oděvu, zapínání a rozepínání knoflíků, háčků a zipů, obouvání a zavazování obuvi, podání speciální pomůcky.

1.3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

Doprovod klienta může být formou, přímého doprovodu (klient se pracovníka drží), nebo nepřímého doprovodu (pracovník pokyny směruje klienta, otevírá a zavírá dveře), a to v bytě klienta, v budově, mimo budovu.

1.4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Realizujeme dle individuálních potřeb klienta s ohledem na jeho aktuální zdravotní stav.

2) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

2.1 Pomoc při mytí a oblékání

Doprovod do koupelny, příprava kartáčku na zuby, zubní pasty, příprava pomůcek (žínka, mýdlo, šampon, ručník), pomoc při svlékání, mytí, holení, osušení, promazání a ošetření kůže, pomoc při oblékání, podání hřebene, česání a doprovod z koupelny na lůžko, do pokoje.

2.2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

Mytí vlasů, vysušení ručníkem (fénem), učesání hřebenem. Péče o nehty – stříhání nehtů nůžkami na nehty, zapilování běžným nehtovým pilníkem. V případě potřeby zprostředkujeme kontakt na holiče, pedikérku.

2.3 Pomoc při použití WC

Doprovod k WC míse, úklid přenosného WC, přenosné plastové nádoby na moč (vylití, umytí, desinfekce), výměna inkontinenčních pomůcek a následný úklid.

3) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

3.1. Zajištění stravy (objednání stravy u dodavatele stravy)

3.2. Dovoz nebo donáška jídla

Zahrnuje nejen dovoz samotný ale i manipulaci s jídlonosiči, donášku klientovi do domácnosti, odnos prázdných jídlonosičů. Jídelní lístky na týden jsou vyvěšeny v budově DPS na nástěnkách nebo si klienti mohou vyžádat kopie jídelních lístků v kanceláři pečovatelek. Pro klienty mimo DPS jsou rozváženy 1xtýdně společně s obědem. Obědy se nahlašují ve středu a čtvrtek v době od 13,00 do 14,00 hod. a to buď přímo v kanceláři, nebo telefonicky. Platba za odebrané obědy se uskutečňuje za uplynulý měsíc vždy do 10. následujícího měsíce. Platby mohou být placeny v hotovosti do pokladny, nebo převodem na účet.

3.3. Pomoc při přípravě a podání jídla a pití

Klient si připravuje jídlo a pití sám ve vlastní domácnosti, z vlastních surovin, pečovatelka asistuje a vypomáhá při činnostech, které klient sám nezvládá. Pečovatelka sama chystá (vaří) jídlo z klientových surovin, v jeho domácnosti za použití jeho nádobí a zařízení, jídlo mu servíruje, případně jej krmí.

4) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

4.1. Běžný úklid domácnosti

Klient musí mít vlastní čisticí prostředky (švédskou utěrku, přípravek na mytí oken, přípravek na mytí podlahy, čistič WC, WC kartáč, hadru na zem, kbelík, koště).

Obsahem běžného úklidu je např. utření prachu, zametení, vytření, případně vysátí. Mytí oken, umytí umyvadla, sprchového koutu, WC mísy, likvidace odpadu (umístění do popelnice), převlečení ložního prádla, zalévání květin, vyndání a uskladnění věcí do skříní. Klient musí otevřít byt a být přítomen úklidu. Po provedení úklidu podepíše

doklad, kde je uveden rozsah provedených prací a celková doba.

4.2. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti Tuto činnost nemusí PS přímo provádět, zajištění velkého úklidu může znamenat i zprostředkování činností komerčních služeb.

4.3. Běžné nákupy a pochůzky

Běžné nákupy se uskutečňují 3 x týdnu – pondělí, středa, pátek. Klient musí předat pečovatelce podrobný seznam nákupu, a to buď den předem, nebo nejpozději

do 7.30 hod. v den nákupu. Peníze na nákup se vybírají předem. Nákup se realizuje v nejbližším obchodě.

V případě návratu klienta z nemocnice nebo od lékaře, vyzvedneme léky i mimo uvedenou dobu.

4.4. Velký nákup, nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti (nákupy realizované mimo obec Dolní Rožínka)

4.5. Praní a žehlení ložního prádla, popř. drobné opravy

Úkon zahrnuje použití pracího prášku, aviváže, škrobu, odstraňovače skvrn, prostředek na namáčení prádla a bělícího prostředku. Špinavé prádlo si klient do prádelny donese sám, nebo ho donese pečovatelka. V případě potřeby jsou po dohodě s klientem provedeny drobné úpravy na čistém prádle. Lhůta pro předání čistého prádla je do 10ti dnů od odevzdání.

5) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doprovázení dospělých osob k lékaři, na instituce veřejné správy, na veřejné služby

Klienti by měli být připravení na dohodnutý čas, v případě potřeby je jim poskytnuta

pomoc při oblékání, nebo kontrola potřebných dokladů.

Pokud lékař rozhodne o nutné hospitalizaci, pečovatelka může být dle přání klienta nápomocna při přípravě na odjezd.

Fakultativní činnosti

Doprava pro cizí potřeby

Doprava se uskutečňuje během pracovní doby, po předchozí domluvě s pracovníky pečovatelské služby.

Čekací doba na klienta při odvozu, nákupech, vyřizování úředních záležitostí apod. se počítá jako skutečná doba čekání.

Dohled nad dospělou osobou

Pečovatelka dohlédne, zda klient užil léky, které si připravil. V případě nemoci klienta, zkontroluje jeho zdravotní stav, případně kontaktuje lékaře.

Pokud lékař stanoví bandáž končetin, pečovatelka v rámci dohledu tuto bandáž provede.

Pokud rodina klienta, který vyžaduje 24 hodinovou péči, si potřebuje vyřídit nutné záležitosti, je možné v době jejich nepřítomnosti zajistit dohled.

 Kopie jídelních lístků

Kontakt na pečovatelskou službu Dolní Rožínka

budova PS – kancelář- 566 567 408

služební tel. – 606 425 901

tel. ředitelky – 606 425 900

tel. na objednání obědů 722 362 676

V Dolní Rožínce dne: 6.1.2014 Ing. Hana Juklová

5.

Práva klientů

(zpracována 14. 1. 2014)

Lidská práva má každý člověk bez ohledu na věk, pohlaví, národnost, rasu, vzdělání, zdravotní stav či jiné okolnosti.

Úkolem naší organizace je předcházet situacím, při kterých by mohlo dojít k porušování lidských práv klientů.

Zaměstnanci ve vztahu ke klientům dodržují Listinu základních práv a svobod, Etický kodex a další obecně závazné právní předpisy a pravidla občanského soužití.

Základní práva našich klientů:

1. právo na ochranu soukromí

2. právo na informace

2. ochrana osobních údajů

3. právo na důstojnost

4. právo na svobodnou volbu lékaře

5. právo stěžovat si

1. Právo na ochranu soukromí:

 Zaměstnanci nevchází do bytu (domu) klienta bez vyzvání

 Zaměstnanci nevstupují do bytu, domu klienta v době jeho nepřítomnosti

 Zaměstnanci respektují právo na soukromí klienta na toaletě nebo v koupelně

 Zaměstnanci nepřebírají za klienta zásilky

2. Právo na informace

 Zaměstnanci podávají klientům informace, které souvisí s poskytováním služby

 Zaměstnanci informují klienty o možnosti obrátit se v případě jakýchkoliv nejasností na pracovníky služby

 zaměstnanci informují klienta, že má právo nahlížet do vlastních spisů

3. Právo na ochranu osobních údajů

 zaměstnanci používají osobní a citlivé údaje klientů s jejich souhlasem

 zabraňují zneužití osobních a citlivých údajů klientů nepovolanými osobami

4. Právo na důstojnost

 každému klientovi vykáme, oslovujeme jej příjmením. např. pan Novák, paní Nováková

 zaměstnanci se na veřejnosti snaží hájit zájmy klientů

 zaměstnanci se snaží na veřejnosti vystupovat tak, aby klienti nebyli stigmatizováni (předsudky, negativními hodnoceními)

5. Právo na svobodnou volbu lékaře

 pracovník může klienta upozornit na výhody, které plynou z toho, že je lékař v místě bydliště (při zhoršení zdravotního stavu je rychlá dostupnost lékařské péče), konečné rozhodnutí je na klientovi

6. Právo si stěžovat

 každý klient má právo si stěžovat. Postup pro podávání a řešení stížností je uveden ve Standardu č. 7

V Dolní Rožínce dne: 6.1.2014 Ing. Hana Juklová