Než začneme službu poskytovat

1. ŽÁDOST

Žádost o pečovatelskou službu podá žadatel buď osobně, nebo pomocí rodinného příslušníka, telefonicky, nebo písemně. Zanechá na sebe kontakt a sociální pracovnice s ním domluví termín schůzky- sociálního šetření.

2.SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ

Během sociálního šetření dojde k:

 • představení služby
 • očekávání zájemce o službu
 •  vyjasnění služby
 •  uzavření smlouvy nebo odmítnutí zájemce

 

3. SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PS

Je uzavřena vždy v písemné podobě. Ve smlouvě jsou dojednány podmínky, za jakých bude služby poskytována.

Pokud se v průběhu sociálního šetření zjistí nesrovnalosti, může dojít k odmítnutí zájemce o službu.Tuto skutečnost oznámí zájemci sociální pracovnice, a to ústně. Na žádost zájemce může obdržet i písemné vyjádření o odmítnuté službě. Sociální pracovník informuje zájemce o právu si stěžovat.

Odmítnutí zájemce o službu může nastat v těchto případech:

 • zájemce nepatří do naší cílové skupiny
 • službu, kterou zájemce požaduje, naše organizace neposkytuje
 • zdravotní stav zájemce překračuje možnosti poskytování soc. služby

UKONČENÍ PLATNOSTI SMLOUVY:

 1. úmrtím uživatele
 2. jedna ze stran smlouvu vypoví
 3. vypršením platnosti smlouvy
 4. výpovědní důvody ze strany poskytovatele:

a) za hrubé porušení se považuje neplacení úhrady za poskytnutí sociální služby po dobu delší než 3 měsíce

b) jestliže se uživatel chová k pracovníkům způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti osoby, nebo vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí (v případě, že své jednání i přes 3-upozornění nezměnil)