Pravidla pro přidělování bytů

Žádosti o ubytování v budově DPS shromažďuje na základě příkazní smlouvy Obce Dolní Rožínka ředitelka PS. Přednostně se ubytovávají občané obce Dolní Rožínka. V případě, že má DPS volnou kapacitu, mohou být ubytováni i občané z jiných obcí kraje Vysočina, případně i jiných krajů ČR. Žádost o ubytování v PS může podat i manželská dvojice, druh a družka, pokud oba splňují výše uvedené podmínky. Pokud jde o zájemce o ubytování z jiných obcí, musí se do 5 dnů po nastěhování přihlásit k trvalému pobytu v obci Dolní Rožínka. Od občanů z jiných obcí se před jejich nástupem nevyžaduje žádný finanční příspěvek. Občan, který má zájem o ubytování v DPS Dolní Rožínka, si vyzvedne přímo v kanceláři PS formuláře žádostí, případně mu mohou být formuláře zaslány poštou nebo elektronicky.

Pokud má žadatel vyplněné příslušné formuláře, dostaví se osobně do kanceláře ředitelky. Žadateli je nabídnuta prohlídka budovy DPS, aby mohl zvážit všechny klady a zápory této formy ubytování a péče o sebe. Předchází se tím možným nedorozuměním, které by se v budoucnu mohli vyskytnout. Upřesní se zde i požadavky žadatele (jeho osobní cíle), jaká bude konkrétní forma, průběh, podmínky a rozsah poskytovaných služeb ze strany PS. Pokud volný byt není je žadatel zařazen do seznamu žadatelů o ubytování. Tento seznam je veden v písemné a elektronické podobě.

Pokud se uvolní byt, projedná ředitelka PS společně s vedením obce žádosti žadatelů a vyberou vhodného kandidáta podle klíče:

  1. žadatelé z obce Dolní Rožínka
  2. žadatelé z přilehlých obcí (Blažkov, Dolní Rozsíčka, Rožná, Štěpánov n. Svr., Zvole)
  3. žadatelé z ostatních obcí kraje Vysočina, případně z jiných krajů
  4. je přihlédnuto k celkovému zdravotnímu stavu a soc. podmínkám žadatele
  5. potřebnost pečovatelské služby

S vybraným žadatelem je sjednán termín sociálního šetření v místě jeho trvalého bydliště. Pokud se jedná o žadatele z blízkého okolí, provede sociální šetření vedení DPS. Je-li žadatel ze vzdálenější obce, je podána žádost na příslušnou obec, aby provedla sociální šetření. Při sociálním šetření se zjišťuje sociální potřebnost žadatele, jaké služby potřebuje, zda jsme schopni jeho potřeby naplnit. Žadatel obdrží domovní řád, ceník služeb, vnitřní pravidla pro poskytování PS.

Pokud se při sociálním šetření nezjistí skutečnosti, které by bránili žadatele ubytovat, je jednáno o přidělení bytu žadateli.

Nájemní smlouvu na užívání bytu v DPS podepisuje za Obec Dolní Rožínka ředitelka PS a žadatel o ubytování. Nový nájemník obdrží nájemní smlouvu, evidenční list výpočtu nájemného, protokol o předání bytu, pasport bytu, protokol o předání klíčů.

Může dojít i k odmítnutí žadatele o ubytování, a to tehdy, jedná-li se o:

  • osoby, které jsou z důvodu komplexní ztráty soběstačnosti zcela závislé na pomoci druhé osoby,
  • osoby trvale upoutané na lůžko